Vyhledávání


vytiskni pdf

Apache server

1°) Stažení a instalace


Účelem této příručky je instalace APACHE serveru. Zvolili jsme APACHE web server, protože je nejvíce používán. Navíc je zdarma a na stránkách výrobce http://www.apache.org je dostupný zdrojový kód.

Pozor!! OVH systémy již nastavených APACHE server mají. Dostupné skripty naleznete na našem serveru:

  • ftp://ftp.ovh.net/made-in-ovh/patch

1.1 Jděte a nalezněte zdroják na Internetu

Verze serveru APACHE, kterou se zde zabýváme je 1.3.4. Můžete ji nalézt na stránce http://www.apache.org, kde musíte stáhnout soubor apache1.3.4.tar.gz

1.2 Rozbalte zdroják do dočasného adresáře

Před rozbalením staženého souboru, si vytvořte dočasný adresář příkazem:

mkdir adresar_jmeno


Dále rozbalte soubor následujícím příkazem:

tar zxvf nazev_souboru.tar.gz


Soubor je zabalen a tar. Můsíte rozbalit soubor do dočasného adresáře, který jsme před chvílí vytvořili.

1.3 Přečíst soubory, které umožňují instalaci APACHE

Soubory, které popisují instalaci Apache jsou zde:

install a všechny soubory zahrnuty v adresáři htdocs/manual

V těchto souborech je mimo jiné napsáno, že minimální místo pro instalaci Apache je 12 MB a pro instalaci potřebujete C ANSI compiler.

1.4 Kompilování web serveru

Pro kompilování Apache serveru musíte zadat následující příkaz:

./configure --prefix=PREFIX kde PREFIX odpovídá cestě k instalaci (Příklad: /usr/local/apache)
make
make install


PREFIX/sbin/apachectl start, což umožňuje start HTTPD daemon a poté zkontroluje, zda byla kompilace úspěšná.
PREFIX odpovídá také adresáři pro nastavení.

1.5 Úpravy souboru s nastavením

I když existují 2 aplikace pro nastavení APACHE serveru, zde vám popíšeme nastavení APACHE, kde se přepisuje přímo text v souborech obsažených v konfiguračním adresáři.

Konfigurační soubory jsou v adresáři /etc/httpd/conf

Zde jsou 3 důležité soubory:

  • access.conf: obsahuje instrukce umožňující správu přístupových práv na server
  • srm.conf: obsahuje instrukce umožňující správu jmen a dosažitelných typů pro připojené uživatele z jejich webových prohlížečů.
  • http.conf: obsahuje vlastní směrnice pro fungování serveru.

1.6 Spuštění web serveru

Následující příkaz spouští server:
apachectl start


Následujíći příkaz restartuje server:
apachectl retstart


1.7 Zastavení web serveru

Následující příkaz zastaví server:

apachectl stop


2°) Nastavení web serveru


2.1 Změna portu a uživatelských jmen

Pro následující části je nutné použít předem vytvořeného uživatele. Jestliže ho ještě nemáte vytvořeného, lze to udělat následujícím příkazem: adduser

příklad:
pro vytvoření uživatele "uzivatel_1"
adduser -g users uzivatel_1


Pro změnu jména uživatele, který spustí web server (v našem případě uzivatel_1), musíte upravit soubor http.conf. Najděte řádku, kde je uživatel uveden a přepište "uzivatel_1" na jiné jméno.

#User je uživatelské jméno, se kterým server přistupuje k prostředkům počítače.
User uzivatel_1


Pro změnu virtuálního portu, na kterém běží webový server, musíte upravit soubor http.conf. Najděte řádku, kde je port uveden a přepište ho číslem, které chcete.
Pozor: některé porty jsou rezervovány (FTP, Telnet, ...)
Nastavení je následující:

#Základním anstavením portu je 80 my ho nahradíme 3000
Port 3000


Pozor!! Jestliže změníte virtuální port, když se připojíte na webovou stránku uzivatel_1, musíte specifikovat nový port

2.2 Změna adresáře root pro uživatele

V této části chceme změnit nastavení při vyhledání url http://muj_server/neco, APACHE nalezne uzivatel_1.html soubor ve WWW adresáři uživatele uzivatel_1.

Pro toto musíme nastavit soubor srm.conf. Najít řádek, kde se nachází "DirectoryIndex" a nahradit ho souborem na načtení.

Název souboru(ů), zobrazených ze základního nastavení, když není zadáno žádné URL.

Jestliže chcete specifikovat hodně souborů, musíte je zadat jeden za druhým.
DirectoryIndex cesta/uzivatel_1/WWW/neco.html


2.3 Změna chybových zpráv

Je možné změnit chybovou zprávu úpravou souboru srm.conf a změnou následujících klíčových ErrorDokumentů?


Příklad:
ErrorDocument 500 "the server made a mistake"
zaměnit:
ErrorDocument 500 "Na serveru došlo k chybě"


nebo

ErrorDocument 404 /missing.html
Této chyby dosáhneme, jestliže chybí soubor missing.html, a server ho nemůže nalézt (404 error code)


3°) Test serveru


K testování serveru jsou možné dva přístupy:

První je obvyklý a jednoduchý. Pokuste se zobrazit stránku ve vašem prohlížeči.

Druhý je test spojení na web server nástrojem telnet. Pomocí telnet můžeme psát požadavek a dostat odpověď přímo v textovém režimu.
Zde je příklad jak použít telnet příkaz: Můžeme obnovit prezentování stránky napsáním telnet vodka 8080, pak get /index.html HTTP/1.0 následováno dvěma zmáčknutími klávesy ENTER.

Odpověď serveru je ve dvou fázích:

První je hlavička, která nám ukáže, zda byl požadavek pochopen odesláním zpáteční hodnoty (here 200 OK), když byl zdroj nalezen, atd.

HTTP/1.0 200 OK
Server : JavaWebServer/1.0.2
Content-Length : 1721
Content-type : text/html
Last-modified : Fri, 30 Jan 1998 13:55:28 GMT
Connection :Close
Date : Wed, 06 Jan 1999 16:12:28 GMT
then the own resource: the HTML page, the GIF picture, etc ...
Some different return codes:
404 Not Found : The page does not exist
400 Bad Request : The request can not be understood


Pole Content-Length a Content-Type odpovídají velikosti dokumentu a jeho typu.

4°) Provedení


Aby server využil co nejméně procesů na začátku, musíme změnit soubor httpd.conf a nalézt řetězec "startservers". Za tímto řetězcem nazezneme číslo 5, které nhradíme číslem 1, aby spustil pouze jeden proces.

5°) Nějaké otázky


5.1 VirtualHost počítač

VirtualHost umožňuje nastavit mnoho virtuálních počítačů na stejném serveru. Server musí být nastaven tak, aby přijímal mnoho IP adres. V základu nastavujeme linuxové jádro serveru. Nastavení nalezneme v souboru http.conf a má následující vzhled:

ServerAdmin webmaster@my-domain.extension
DocumentRoot /directory
ServerName domain.name.extension
ErrorLog relative directory
TransferLog relative directory


5.2 Definice keepAlive, FollowSymLinks a FancyIndexing

Definice KeepAlive:
Jestliže je tato proměnná nastavena na ON v souboru http.conf, opravňuje to webový vyhledávač zachovat připojení. Jestliže je toto nastaveno na OFF, je deaktivováno.
Poté nalezneme další proměnou jako je KeepAlive a to MaxKeepAliveRequests, která dává více připojením čísla, pro umožnění zůstat připojen ve stejnou chvíli, nebo KeepAliveTimeout což ukazuje maximální počet nečinnosti v sekundách pro připojení bez jakékoli akce.

Definice FollowSymLinks:
Proměnná FollowSymLinks je v souboru access.conf. Jestliže je v poli OptionsIndexes, bude použití symbolických odkazů a zkratek autorizováno.

Definice FancyIndexing:
Jestliže je tato proměnná nastavena na ON v souboru srm.conf, ikony souborů budou zobrazovány s adresáři. S nastavením hodnoty OFF nebudou adresáře v HTML zobrazeny.

Musíme nalézt série názvů ikon (keyword AddIcon), které umožňí přiřadit odkazu na soubor k ikoně, když je FancyIndexing nastaveno na ON. Toto umožní předefinovat ikony odkazující na soubory, když jsou zobrazeny adresáře.

6°) Přístupová práva


Účelem je rozdělit přístupová práva do webového adresáře. Toto provedete ve dvou krocích:

  • Zjistit jaká práva jsou nastavena můžete v souboru access.conf
Ochranu prostřednictvím zadání hesla je provedeno jednoduše přidáním příkazu (který je níže) do souboru access.conf

AuthName Label displayed in the protected window (Označení zobrazované v chráněných oknech)
AuthType Základ
AuthUserFile /etc/users.http
require valid-user


/directory/page.html je chráněná stránka

AuthName je označení, které je zobrazeno v chráněných oknech
AuthType je v zákldu nastaveno na hodnotu Basic
AuthUserFile je soubor obsahující uživatelská jména, která mají přístup ke stránce za pomoci přiděleného hesla
require je nařízení, které může vzít hodnotě valid-user

  • Vytvoření uživatele a hesla

Vytváření hesla je možné s programem htpasswd, který má následující syntaxi:

htpasswd [-c] passwordfile username


s volbou -c je soubor vytvořen; bez volby -c je soubor kompletní novým přístupem.
passwordfile je soubor obsahující jména a hesla.